Prodej nemovitostí

Insolvenční správce dlužníka JANETTE spol. s r.o., sídlem Konviktská 291/24, Praha 1 - Staré Město, IČ 62956434, prodá z majetkové podstaty dlužníka tento majetek:

- nemovitosti zapsané na dlužníka u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 6363, katastrální území Krč, obec Praha, okres Hlavní město Praha, a to pozemek parc. č. 1285/62 o výměře 120 m? a na LV 1559 kat. území Libuš, obec Praha, okres Hlavní město Praha, a to pozemek par. č. 48/91 o výměře 44 m? zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 13. 7. 2010 č. dok. B-2/3, pod položkami 2 a 3,

nejvyšší písemné nabídce, případně nejvyšší hotovostní platbě přímo správci, s platbou před nebo při podpisu smlouvy. Nejvyšší nabídnutá cena musí představovat nejvýhodnější cenu, kterou lze v místě a době prodeje dosáhnout.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573. Písemné nabídky na jednotlivé nemovité věci zasílejte na adresu sídla správce: Trojanova 18, Praha 2, v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení JANETTE-nemovitosti“. Insolvenční správce si vyhrazuje právo neprodat majetek dlužníka žádnému ze zájemců.

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz