Prodej rodinného domu dlužníka

Insolvenční správce dlužníka Stárek Milan, nar. 15.9.1951, bytem Náměstí 1, 345 06 Kdyně, v insolvenční věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 27 INS 1654/2012, prodá rodinný dům Brnířov č.p. 59 na parc. St. 71/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 245 m2; St. 71/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2; 620/11 ostatní plocha o výměře 274 m2; vše zapsáno na LV č. 585, k.ú. Brnířov, okres Domažlice, obec Brnířov.

Podmínky prodeje:
- prodej bude uskutečněn za cenu nejvýhodnější nabídky

Bliží informace lze získat na tel. 224 250 573.

Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: JUDr. Josef Cupka, Trojanova 18, 120 00 Praha 2, popř. e-mailem: ak-cupka@ak-cupka.cz

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz