Prodej pohledávky

Insolvenční správce dlužníka MOVE, s.r.o., IČ 47123192, sídlem Gutova 22, Praha 10, úplatně postoupí pohledávku z titulu náhrady škody za JUDr. Jaroslavem Poklopem, nar. 19.9.1951, bytem Nová Ves nad Nisou 600E, 468 27 Nová Ves nad Nisou, ve výši 12,542.182,- Kč s příslušenstvím, přisouzenou rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec, č.j. 38 Cm 129/2010-147 ze dne 16.2.2012.

Podmínky prodeje:

- prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce
- cena za postoupení bude uhrazena předem nebo při podpisu smlouvy

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573. Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Trojanova 18, Praha 2 nebo e-mailem: linha@ak-cupka.cz. Insolvenční správce si vyhrazuje právo neprodat pohledávku žádnému ze zájemců.

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz