Prodej nemovitostí Žižkov

Zpeněžení nemovitého majetku dlužníka Michala Herčíka proběhne formou veřejné dražby prostřednictvím dražebníka PROKONZULTA, a.s.

 Předmětem aktuální dražby je soubor nemovitostí:

- pozemek parc.č.  2398, zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany - památkově chráněné území, evidovaná výměra 129m2

Součástí je stavba: Žižkov, č.p. 2304, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: 2398

- pozemek parc.č. 2399, zahrada, způsob ochrany - památkově chráněné území, zemědělský půdní fond, evidovaná výměra 386m2

 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze, KP Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, katastrální území Žižkov, na LV číslo 557.

 

Místo konání dražby:   

dražební místnost v Národním domě na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2

Datum dražby:    

29.5.2014

Zahájení dražby:    

11:00 hod

 

Nejnižší podání:    

8.350.000,- Kč

Minimální příhoz:    

     20.000,- Kč

Dražební jistota:   

1.000.000,- Kč


Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:

Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech vždy v místě, sraz účastníků prohlídky je na adrese Hraniční 2304/16, Praha – Žižkov. Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebníkem pověřená osoba. Vzhledem k povaze objektu je pohyb účastníků možný pouze ve skupině, v doprovodu pověřené osoby, stejně tak je nutno na prohlídku přizpůsobit vhodný oděv a obuv.

1. prohlídka 12.5.2014 v 18:00 hod
2. prohlídka 20.5.2014 v 15:00 hod

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz