Trestní právo

Trestní právo je úzce spjato s jinými právními odvětvími tím, že chrání jimi upravené společenské vztahy (např. vztahy upravené právem občanským, rodinným, ústavním, mezinárodním atd.)

Trestní právo hmotné určuje, co je trestným činem, stanoví tresty za trestné činy, způsob ukládání trestů a výkonu trestu. Trestní právo procesní pak upravuje trestní proces, v němž zásadní roli zastáva obhajoba obviněného.

S trestním právem úzce souvisí další vědní obory, jako je kriminologie, penologie, kriminalistika, soudní lekářství a další.

 

Naše kancelář poskytuje právní servis v oblasti práva trestního spočívající zejména v :

  • obhajobě obviněného
  • zastupování poškozeného a zúčastněné osoby
  • poskytování právních porad a právních rozborů věci z trestněprávního hlediska
  • poskytování právní pomoci při podání vysvětlení

 

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz