JUDR.JOSEF CUPKA BYL HOSTEM VÁCLAVA MORAVCE

Dne 6. 11. 2011 byl insolvenční správce dlužníka SAZKA a.s. JUDr.Josef Cupka hostem diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. V této debatě odpovídal na otázky týkající se aktuálního stavu insolvenčního řízení a jeho předpokládaného vývoje. (Záznam pořadu můžete shlédnout pod níže uvedeným odkazem, který začíná ve 46. minutě).

PRODEJ VÍCEÚČELOVÉ OBCHODNÍ BUDOVY

Aktuality

Prodej víceúčelové obchodní budovy BREDA v Opavě

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu v Chomutově

Insolvenční správce dlužníka: Petr Alexa, nar. 25.2.1975, bytem Pionýrů 3792/27, 430 01 Chomutov, vedené pod sp. zn. KSUL 44 INS 5219/2018, prodá z majetkové podstaty dlužníka ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 502/8967 k pozemku parc. č. 3615/2 - ostatní plocha o velikosti 278 m2, v kat. území Chomutov I, obec Chomutov, okres Chomutov, zapsaný na listu vlastnictví č. 9653 pro katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.

 

  •  prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce
  •  kupní cena bude uhrazena předem nebo při podpisu kupní smlouvy
  •  náklady spojené s převzetím předmětu prodeje hradí kupující
  •  předmět prodeje se prodává tak, jak stojí a leží, bez případného
     nároku na slevu z ceny nebo nahrazení věci bezvadnou věcí

 

Správce si vyhrazuje právo odmítnout došlé nabídky.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573.

Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Mgr. Tomáš Linha, Trojanova 18, 
120 00 Praha 2, popř. e-mailem: linha@ak-cupka.cz

Nabídka prodeje pohledávek

Nabídka prodeje pohledávek z majetkové podstaty dlužníka - Insolvenční správce dlužníka: iConsulting 4 Companies s.r.o.

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu v Chomutově

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 502/8967 k pozemku p.č. 3615/2, k.ú. Chomutov I

Nabídka prodeje pohledávky

Nabídka prodeje pohledávky z majetkové podstaty dlužníka- Insolvenční správce dlužníka: APOKRON s.r.o.,

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz