JUDR.JOSEF CUPKA BYL HOSTEM VÁCLAVA MORAVCE

Dne 6. 11. 2011 byl insolvenční správce dlužníka SAZKA a.s. JUDr.Josef Cupka hostem diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. V této debatě odpovídal na otázky týkající se aktuálního stavu insolvenčního řízení a jeho předpokládaného vývoje. (Záznam pořadu můžete shlédnout pod níže uvedeným odkazem, který začíná ve 46. minutě).

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ VÍCEÚČELOVÉ OBCHODNÍ BUDOVY

Aktuality

Vyhlášení Výběrového řízení na prodej víceúčelové obchodní budovy BREDA v Opavě

NEMOVITOSTI DLUŽNÍKA BAU-JIL S.R.O. V JILEMNICI

Insolvenční správce prodá nemovitosti dlužníka - rozestavěný bytový dům s 19-ti jednotkami a stavební parcely se základovými deskami.

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu v Chomutově

Insolvenční správce dlužníka: Petr Alexa, nar. 25.2.1975, bytem Pionýrů 3792/27, 430 01 Chomutov, vedené pod sp. zn. KSUL 44 INS 5219/2018, prodá z majetkové podstaty dlužníka ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 502/8967 k pozemku parc. č. 3615/2 - ostatní plocha o velikosti 278 m2, v kat. území Chomutov I, obec Chomutov, okres Chomutov, zapsaný na listu vlastnictví č. 9653 pro katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.

 

  •  prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce
  •  kupní cena bude uhrazena předem nebo při podpisu kupní smlouvy
  •  náklady spojené s převzetím předmětu prodeje hradí kupující
  •  předmět prodeje se prodává tak, jak stojí a leží, bez případného
     nároku na slevu z ceny nebo nahrazení věci bezvadnou věcí

 

Správce si vyhrazuje právo odmítnout došlé nabídky.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573.

Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Mgr. Tomáš Linha, Trojanova 18, 
120 00 Praha 2, popř. e-mailem: linha@ak-cupka.cz

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu v Chomutově

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 502/8967 k pozemku p.č. 3615/2, k.ú. Chomutov I

Nabídka prodeje pohledávky

Nabídka prodeje pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

Výběrové řízení na prodej víceúčelové obchodní budovy

Vyhlášení Výběrového řízení na prodej víceúčelové obchodní budovy BREDA v Opavě

Copyright © 2010-2019: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz