Vasek Milan

Prohlášený konkurs.
Soud potvrzuje usnesení schůze věřitelů o odvolání JUDr. Miloslava Havleny
z funkce insolvenčního správce a ustanovení JUDr. Josefa Cupky správcem
novým.
JUDr. Miloslav Havlena je povinen předat novému správci bez zbytečného
odkladu vše, co v průběhu tohoto řízení získal do majetkové podstaty, včetně
veškeré dokumentace a informací. Zároveň předá novému správci vyúčtování
svých hotových výdajů.

Soud n a ř i z u j e jednání k projednání konečné zprávy
podle § 304 odst. 3 IZ, a to na úterý 18. února 2014 ve 12:15 hod. do jednací
místnosti č. dv. 62/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40,
Plzeň.
K tomuto jednání se předvolává:
• dlužník,
• insolvenční správce.

Jednání o konečné zprávě

18.2.2014 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz