Oddlužení

Oddlužení je určeno pouze pro nepodnikatelské subjekty. V rámci oddlužení nelze řešit dluhy vzniklé v rámci podnikání. Oddlužení nebo-li osobní bankrot je nelikvidačním řešením úpadku.

O oddlužení může požádat pouze fyzická osoba, která nepodniká a její dluhy nevznikly podnikáním. Dále je nutné pečlivě propočítat, zda je dlužník schopen během 5 let splatit minimálně 30 % všech svých závazků. 

Pokud se dlužník rozhodne požádat o oddlužení, musí u soudu podat návrh na oddlužení a nejpozději spolu s ním i návrh na zahájení insolvenčního řízení. Společně s formuláři je třeba doložit několik dalších povinných podkladů. Se všemi úkony ohledně podání žádosti o oddlužení vám může účinně pomoci odborník - tedy advokát. Budete mít záruku, že vše je připraveno formálně správně a v požadovaných intencích.

Vyplněné formuláře se všemi náležitostmi je nutné podat u příslušného krajského soudu (podle místa trvalého bydliště dlužníka). Do 10 dnů soud zahájí kroky směřující ke konečnému rozhodnutí a do 15 dnů je zpravidla rozhodnuto. Pokud nejsou všechny podklady v pořádku, požádá soud o jejich doplnění. Vzhledem ke krátké lhůtě na doplnění se určitě vyplatí, mít vše v pořádku hned při prvním podání. 

Pokud soud žádosti o oddlužení vyhoví, je dlužník zapsán do insolvenčního rejstříku, takže dojde k zastavení exekucí a vymáhání dluhů ze strany věřitelů. Spolu s tím se ale omezují i jeho práva pro nakládání s majetkem

1

Podání návrhu na oddlužení

Pokud dlužník předpokládá, že bude schopen naplnit podmínky oddlužení, tj. za 5 let splatit 30 % svých dluhů, může podat žádost o oddlužení.

Návrh na oddlužení podává výhradně dlužník současně s insolvenčním návrhem. Návrh musí být na speciálním předepsaném formuláři a doložen požadovanými dokumenty.
V případě, že by věřitel dlužníka předběhl a podal insolvenční návrh, pak má dlužník od jeho doručení 30 dní lhůtu na reakci – podání návrhu na povolení oddlužení.

2

Co je nutné doložit

- údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech 
- údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky 
- návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší 
- seznam majetku 
- seznam všech dluhů a závazků

Osoby ochotné zavázat se při povolení oddlužení jako spoludlužníci nebo ručitelé dlužníka musí návrh spolupodepsat. Dále návrh musí podepsat i dlužníkův manžel či manželka a výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí.

3

Jak postupuje soud

V ideálním případě soud rozhodne o povolení oddlužení. Usnesením o schválení oddlužení jsou vázáni všichni zainteresovaní – dlužník, věřitelé, věřitelé, kteří s návrhem nesouhlasili i věřitelé, kteří nehlasovali. Usnesení obsahuje důležité informace pro další fáze řízení – například způsob oddlužení (zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře), určení majetku mimo majetkovou podstatu, splátkový kalendář nebo osobu insolvenčního správce. 

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže: 

- jím je sledován nepoctivý záměr - hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí - pokud jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto - jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

V případě, kdy soud zamítne návrh na povolení oddlužení, zejména zjištěním nepoctivého záměru dlužníka, je úpadek automaticky řešen konkursem.

4

Co se děje po schválení

Po schválení oddlužení se rozhodnutí zveřejní v insolvenčním rejstříku, čímž nastává jeho účinnost. Insolvenční správce proto může v případě zpeněžení majetkové podstaty prodat majetek dlužníka, a dále postupuje jako v případě konkursu. Pokud je dlužníkem plněn splátkový kalendář, insolvenční správce prodá majetek sloužící k zajištění, kterým se uspokojí zajištění věřitelé a dále splácí dle splátkového kalendáře. Účinkem schválení oddlužení je také neproveditelnost exekuce a soudního výkonu rozhodnutí.

Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, které mu byly soudem uloženy, se řízení o oddlužení ukončí. Poté je dlužník oprávněn podat návrh soudu na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (bude se jednat o všechny pohledávky, tedy i o ty nepřihlášené). Dlužníkovi jsou tedy smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení. Současně ale platí, že po dobu dalších 3 let následujících po usnesení o osvobození může soud nařídit jeho odejmutí, a to v případě, že dlužník jednal podvodně vůči věřitelům nebo pokud byl odsouzen za úmyslný trestný čin vztahující se k oddlužení anebo osvobození.

5

Nabídka našich služeb

Připravili jsme balíček služeb určený pro klienty uvažující o oddlužení. 

Pokud se neorientujete v právní problematice a chcete mít podklady pro soud připraveny dle všech náležitostí, obraťte se na naši kancelář. Za seriózních cenových podmínek a vstřícného přístupu vám pomůžeme zvládnout nepříjemnou životní situaci.

Na základě dodaných podkladů vyhotovíme formálně správnou a úplnou žádost o oddlužení, kterou pak klient pouze předá u soudu. 

Paušální částka se vztahuje na 2 schůzky, přičemž v rámci prvního setkání probíhá předání podkladů a na druhé schůzce již klientovi vydáme hotový návrh na oddlužení.

V případech, které budou vyžadovat nestandardní přístup či větší rozsah služeb, předložíme individuální cenovou nabídku. 

Petr (29), svobodný

Petr je svobodný, bezdětný, pracuje v počítačové firmě na velmi slušné pozici. Miluje dobrodružství a adrenalin a od chlapeckých let sní o krásné motorce. Nakonec se rozhodne splnit si svůj sen se vším všudy. Na koupi úplně nové, silné motorky využije nabídku bankovního úvěru, který naprosto bez problémů získá a v garáži se rázem skví vysněný stroj.
Měsíční splátky nejsou sice nízké, ale Petr je při svém dobrém příjmu skoro nepocítí. Záhy tak získá dojem, že šetřit na vysněné věci je příliš zdlouhavé, a tak dalšími půjčkami vyřeší i nákup kompletní potápěčské výbavy a financování několika cest po světě. Stále bez problémů zvládá splácet všechny závazky, i když měsíční výše úhrad povážlivě narostla. Všechno změní jeden malinký parazit. Petr se od klíštěte nakazí boreliózou, která ho vyřazuje na dlouhé měsíce z pracovního provozu a ani po uzdravení není vzhledem k zdravotním následkům schopen pracovat na stejné pozici a s takovým nasazením, jak byl zvyklý. Vše se samozřejmě markantně projevuje na příjmech a jazýček vah se najednou povážlivě naklání na stranu výdajů. Vzhledem k Petrově lehkovážnému přístupu a špatné komunikaci s věřiteli jsou navíc už některé dluhy v exekučním řízení a ostatní to s jistotou čeká.

Petr vyhodnocuje svoji situaci jako neúnosnou a nezvratnou a začíná se zajímat o oddlužení. Po zjištění všech náležitostí se rozhodne zvolit tento způsob jako jediné možné východisko. Po dobu pěti let bude sice žít s minimálními finačními zdroji, protože převážná část všech jeho příjmů půjde na hrazení dluhů, ale pokud se mu po pěti letech podaří splatit 30 % celkové dlužné částky, bude mu zbytek odpuštěn a on může začít nový život bez dluhů a exekutorů za patami.
Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz