Konkurs

Konkurs je tzv. likvidační způsob řešení úpadku pro podnikatele i nepodnikatele. Tento způsob spočívá v tom, že se zpeněží majetková podstata dlužníka a výnos se poměrem rozdělí jeho věřitelům.

Neuspokojené pohledávky nebo jejich části však nezanikají, tzn. že pokud projdete konkursem (jako fyzická osoba - nepodnikatel projdete tzv. nepatrným konkursem, který se však liší pouze v určitých procesních věcech a na podstatě samotného konkursu to nic nemění), mohou věřitelé i v budoucnu uplatňovat a soudně vymáhat své pohledávky nebo jejich části, které jim doposud nebyly uhrazeny.

1

Účinky prohlášení konkursu

Prohlášení konkursu s sebou nese několik významných dopadů:

* přerušuje se likvidace právnické osoby, končí nucená správa, a pokud insolvenční soud nerozhodne jinak, zaniká předběžné opatření, bylo-li nařízeno
* na insolvenčního správce přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou
* pokud dlužník nakládal s majetkovou podstatou poté, co toto právo přešlo na insolvenčního správce, jsou tyto právní úkony vůči věřitelům neúčinné
* po prohlášení konkursu mohou dlužníkovi věřitelé svá práva uplatnit jen v rámci konkursního řízení (nelze např. podat žalobu o zaplacení finanční částky proti úpadci)
* nesplatné pohledávky proti dlužníku se prohlášením konkursu považují za splatné, není-li zákonem stanoveno jinak
* zanikají všechny jednostranné právní úkony dlužníka (úpadce) týkající se majetkové podstaty (jde zejména o příkazy, pověření, plné moci, prokuru); to se netýká plných mocí udělených pro insolvenční řízení
* zanikají veškeré návrhy na uzavření smlouvy, které dlužník učinil a které nebyly dosud přijaty
* v případě existence smlouvy o vzájemném plnění (většina smluv), přičemž ani dlužník ani druhá strana smlouvu dosud zcela nesplnila, může insolvenční správce smlouvu splnit místo dlužníka a žádat protiplnění, nebo může od smlouvy odstoupit
* je-li druhý účastník smlouvy povinen z této smlouvy plnit první, je oprávněn takové plnění odepřít až do doby, kdy bude poskytnuto nebo zabezpečeno plnění vzájemné
* uzavřel-li dlužník smlouvu o výpůjčce, je insolvenční správce po prohlášení konkursu oprávněn žádat vrácení věci i před uplynutím stanovené doby zapůjčení
* v případě nájemní smlouvy je insolvenční správce oprávněn takovou smlouvu vypovědět ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou i v případě, že smlouva byla sjednána na dobu určitou, výpovědní lhůta však může činit maximálně 3 měsíce; tím nejsou dotčena ustanovení občanského zákoníku na ochranu nájemců bytů
* prohlášením konkursu nekončí provoz dlužníkova podniku, insolvenční správce bude naopak zkoumat možnost pokračování v provozu dlužníkova podniku

2

Co se děje po prohlášení konkursu

Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce zejména vykonává akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností. 

Insolvenční správce zejména vykonává činnost ke zjištění, zajištění a soupisu seznamu přihlášených pohledávek, k přípravě přezkumného jednání a k přípravě schůze věřitelů. Dále sestaví mezitímní účetní uzávěrku ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkursu, a sestaví také zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu.

3

Zrušení konkursu

Insolvenční soud rozhodne o zrušení konkursu v následujících případech:

* zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty
* zjistí-li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na stejnou úroveň jsou uspokojeny
* po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení
* zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty
* na návrh dlužníka, jestliže dlužník k tomuto návrhu připojil listinu, na které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili se zrušením konkursu souhlas

4

Nabídka našich služeb

Pokud nevíte, jaké kroky jsou nutné k podání návrhu na konkurs, a jak se na tuto situaci připravit, obraťte se na naši kancelář. Vše připravíme a zpracujeme až k předání správci konkursní podstaty.

Pomůžeme vám analyzovat situaci, připravit všechny nezbytné podklady, poskytneme vám potřebné právní i ekonomické služby tak, aby vše bylo korektně připraveno.

Cena za tyto služby bude stanovena dle skutečného rozsahu práce a složitosti případu.

Reklamní agentura

Menší reklamní agentura se specializuje na tisk reklamních tiskovin a přípravu propagačních předmětů. Majitelé mají na leasing několik aut a bankovní úvěry na strojní vybavení. Agentuře se daří dobře, zaměstnanci jsou spokojení, splátky všech závazků běží naprosto bez problémů.
S příchodcem ekonomické krize se ale rapidně snížil objem peněz, které firmy investovaly do reklamy a propagace. Už tento samotný fakt se začal projevovat na příjmech agentury. Skutečný problém však nastal ve chvíli, kdy si jeden ze zákazníků objednal zakázku ve výši zhruba 1,5 miliónu korun. Agentura nakoupila všechen potřebný materiál, i když si musela opět vypomoci dalším úvěrem. Částka kolem 1,2 mil. Kč byla momentálně nad jejich vlastní finanční zdroje. Vše měli ale dobře spočítané a věděli, že až klient zakázku zaplatí, všechna čísla se srovnají. Ovšem zákazník po zhotovení odmítl zakázku přijmout, nebyla údajně dle jeho představ ani podle dohodnutých podmínek, navíc se mu nezdál termín dodání. Prostě a jednoduše zakázku nepřevzal a ani ji neuhradil.

Pokud by měla agentura lepší finanční zázemí, tak se mohla soudit, ale vzhledem k stávající situaci bylo jasné, že jí někdo dluží peníze, ke kterým se hned tak nedostane. Přitom samozřejmě bylo nutné nadále platit předchozí i nové závazky, platy zaměstnacům a další provozní náklady. Situace byla neúnosná, a tak majitelé agentury přišli za odborníky s žádostí o pomoc. Výsledkem přezkoumání situace je podání návrhu na konkurs.
Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz