Insolvenční právo

Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Insolvenční zákon se vztahuje na řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka v rámci soudního řízení, a to některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Naše advokátní kancelář se plně specializuje právě na odvětví insolvenčních řízení ve všech úrovních řešení úpadků. Těžištěm našich služeb jsou zpracování návrhů na prohlášení insolvence a zastupování klienta v insolventním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele.

 

Oddlužení - "osobní bankrot"

Oddlužení je určeno pouze pro nepodnikatelské subjekty. V rámci oddlužení nelze řešit dluhy vzniklé v rámci podnikání. Oddlužení nebo-li osobní bankrot je nelikvidačním řešením úpadku. O oddlužení může požádat pouze fyzická osoba, která nepodniká a její dluhy nevznikly podnikáním. Dále je nutné pečlivě propočítat, zda je dlužník schopen během 5 let splatit minimálně 30 % všech svých závazků.

• Pokud se neorientujete v právní problematice a chcete mít podklady pro soud připraveny dle všech náležitostí, obraťte se na naši kancelář. Za seriózních cenových podmínek a vstřícného přístupu vám pomůžeme zvládnout nepříjemnou životní situaci.

• Na základě dodaných podkladů vyhotovíme formálně správnou a úplnou žádost o oddlužení, kterou pak klient pouze předá u soudu.

CO JE NUTNÉ DOLOŽIT
- údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech 
- údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky 
- návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší 
- seznam majetku 
- seznam všech dluhů a závazků

Konkurs

Konkurs je tzv. likvidační způsob řešení úpadku pro podnikatele i nepodnikatele. Tento způsob spočívá v tom, že se zpeněží majetková podstata dlužníka a výnos se poměrem rozdělí jeho věřitelům.

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB
• Pokud nevíte, jaké kroky jsou nutné k podání návrhu na konkurs, a jak se na tuto situaci připravit, obraťte se na naši kancelář. Vše připravíme a zpracujeme až k předání správci konkursní podstaty.

• Pomůžeme vám analyzovat situaci, připravit všechny nezbytné podklady, poskytneme vám potřebné právní i ekonomické služby tak, aby vše bylo korektně připraveno.

• Cena za tyto služby bude stanovena dle skutečného rozsahu práce a složitosti případu.

Reorganizace

Reorganizace je nelikvidačním způsobem řešení úpadku určeným pouze pro podnikatele a jeho podstata spočívá v reorganizaci dlužníkova podniku podle soudem schváleného reorganizačního plánu.

Samozřejmě jsme vám s našimi službami plně k dispozici i při této formě řešení úpadku, a to v celé procesní šíři.

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz